Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów (dla przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów)

Przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów składa wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów do starosty powiatowego właściwego ze względu na miejsce zbierania odpadów lub do regionalnego dyrektora ochrony środowiska (RDOŚ) w przypadku zezwolenia na zbieranie odpadów na terenach zamkniętych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. Starosta, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów ubiegającego się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wnioskodawca przedkłada wniosek zawierający informacje zgodne z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz. 21) wymagane w celu wydania zezwolenia zawierający:
  1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
  2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;
  3) oznaczenie miejsca zbierania odpadów;
  4) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;
  5) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;
  6) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
  7) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;
 • oraz
  8) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
  9) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
  10) informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
 • Wnioskodawca załącza do wniosku dokumenty zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 Nr 25, poz. 202, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, z późn. zm.):

  1. Kopię zawartej z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu umowy dotyczącej przyjmowania pojazdów zebranych w punkcie zbierania pojazdów.
  2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów w wysokości 616,00 zł.
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, gdy wymagane postępowanie wyjaśniające – miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane - 2 miesiące.

Opłaty  

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia.
Zgodnie z Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, z późn. zm.
Kwota: 616,00 zł

Tryb odwoławczy  

Organem odwoławczym od decyzji wydanej przez starostę jest samorządowe kolegium odwoławcze. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem starosty.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów (dla przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów)

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów (dla przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów)

Przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów składa wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów do starosty powiatowego właściwego ze względu na miejsce zbierania odpadów lub do regionalnego dyrektora ochrony środowiska (RDOŚ) w przypadku zezwolenia na zbieranie odpadów na terenach zamkniętych.