Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zawiadomienie o przedłużeniu zawieszenia wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego

Usługa umożliwia złożenie do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy zawiadomienia o przedłużeniu zawieszenia przez przedsiębiorcę wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Urząd Marszałkowski

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy ubiegającego się o przedłużenie zawieszenia wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Zawiadomienie pisemne przedsiębiorcy złożone do organu prowadzącego rejestr (ROTiPT) o przedłużeniu zawieszenia wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Zawiadomienie marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy o przedłużeniu przedłużeniu zawieszenia przez przedsiębiorcę wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego

Etapy realizacji usługi  

Etap I. Złożenie zawiadomienia o przedłużeniu zawieszenia przez przedsiębiorcę wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego. Etap II. Dokonanie przez marszałka województwa zmiany wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Przekazanie przez marszałka województwa do ministra właściwego do spraw turystyki kopii zawiadomienia o przedłużeniu przez przedsiębiorcę zawieszenia wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego. Etap III. Dokonanie z urzędu przez ministra właściwego do spraw turystyki zmiany wpisu w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   zawieszenie wykonywania działalności organizator turystyki pośrednik turystyczny

  Zawiadomienie o przedłużeniu zawieszenia wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego

  Usługa umożliwia złożenie do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy zawiadomienia o przedłużeniu zawieszenia przez przedsiębiorcę wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego.