Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zaświadczenia o wpisie niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego do ewidencji prowadzonej przez burmistrza / prezydenta miasta

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zgłoszenie do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Właściciele niepublicznych przedszkoli

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Formularz zgłoszenia do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych
  • Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby w przypadku gdy osobą prowadzącą szkołę lub placówkę jest osoba fizyczna
  • Odpis z rejestru sądowego (lub handlowego) osoby prawnej w przypadku, gdy osoba prawna ma być osobą prowadzącą szkołę lub placówkę.
  • Projekt organizacji wychowania przedszkolnego
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu
  • Pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca zapewnienia w lokalu, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach punktu lub zespołu, bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci
  • Pozytywna opinia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim dotycząca spełniania wymagań przepisów przeciwpożarowych w lokalu
  • Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych przewidzianych do zatrudnienia
  • Zobowiązanie do zapewnienia prawidłowych warunków działania placówki oświatowej
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do Kuratora Oświaty za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zaświadczenia o wpisie niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego do ewidencji prowadzonej przez burmistrza / prezydenta miasta

Zaświadczenia o wpisie niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego do ewidencji prowadzonej przez burmistrza / prezydenta miasta

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zgłoszenie do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych