Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zaświadczeń kwalifikacyjnych wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych

1. Usługa umożliwia złożenie wniosku o Wydanie zaświadczeń kwalifikacyjnych wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.
2. Osoby obsługujące i konserwujące urządzenia techniczne są zobowiązane posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania tych czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie. Zaświadczenie kwalifikacyjne jest bezterminowe i wydawane przez właściwe jednostki dozoru technicznego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ jednostki dozoru technicznego

Kogo dotyczy  

Osoby obsługujące i konserwujące urządzenia techniczne. Urządzenia techniczne, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie kwalifikacji:
- suwnice, żurawie, wciągarki i wciągniki, z wyjątkiem urządzeń z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów,
- układnice do składowania ładunków w magazynach,
- układarki do układania torów,
- dźwigi, z wyjątkiem dźwigów osobowych, dźwigów towarowych ze sterowaniem zewnętrznym, dźwigów towarowych małych i urządzeń do transportu osób niepełnosprawnych,
- wyciągi towarowe i wyciągi statków,
- podesty ruchome, z wyjątkiem załadowczych podestów burtowych,
- dźwignice linotorowe,
- urządzenia do manipulacji kontenerami,
- osobowe i towarowe koleje linowe oraz wyciągi narciarskie,
- pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych,
- zbiorniki stałe z zespołami napędowymi na skroplone gazy węglowodorowe oraz zbiorniki przenośne o pojemności powyżej 350 cm3— w zakresie napełniania,
- urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,
- wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia.

2. Urządzenia techniczne, przy których konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji:
- suwnice, żurawie, wciągarki i wciągniki,
- układnice do składowania ładunków w magazynach,
- układarki do układania torów,
- dźwigi,
- wyciągi towarowe i wyciągi statków,
- podesty ruchome,
- dźwignice linotorowe,
- dźwigniki (podnośniki), z wyjątkiem dźwigników stanowiących fabryczne wyposażenie pojazdów oraz mechanizmów wywrotu skrzyń ładunkowych pojazdów i mechanizmów pochylania stołów technologicznych,
- urządzenia do manipulacji kontenerami,
- przenośniki osobowe i towarowe,
- osobowe i towarowe koleje linowe oraz wyciągi narciarskie,
- pomosty ruchome z zespołem napędowym

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego odnoszących się do niektórych specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych oraz rodzajów urządzeń, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1678)
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego odnoszących się do niektórych specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego oraz rodzajów urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1679)
  • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1622 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
  • Wiosek o sprawdzenie kwalifikacji
  • Wniosek o wydanie wtórnika zaświadczenia kwalifikacyjnego
Czas realizacji  

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego

Opłaty  

Opłaty naliczane są zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego, z wyłączeniem czynności wykonywanych przez Wojskowy Dozór Techniczny.

Tryb odwoławczy  

Od decyzji organu dozoru technicznego przysługuje stronie odwołanie do właściwego Ministra z pośrednictwem odpowiednio: - Transportowego Dozoru technicznego, - Urzędu Dozoru technicznego, - Wojskowego Dozoru Technicznego , który wydał przedmiotową decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji. Wydanie zaświadczeń kwalifikacyjnych osobom obsługującym i konserwujące urządzenia techniczne.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Podjęcie decyzji dotyczącej wydania zaświadczenia..

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zaświadczenia kwalifikacyjne wymagane przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych

Wydanie zaświadczeń kwalifikacyjnych wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych

1. Usługa umożliwia złożenie wniosku o Wydanie zaświadczeń kwalifikacyjnych wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.
2. Osoby obsługujące i konserwujące urządzenia techniczne są zobowiązane posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania tych czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie. Zaświadczenie kwalifikacyjne jest bezterminowe i wydawane przez właściwe jednostki dozoru technicznego.