Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz uzyskanie zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru.

Wykreślenie z rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku:
1. złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie,
2. nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,
3. przekazania we wniosku informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorców, którzy zakończyli działalność w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Czas realizacji  

7 dni od dnia złożenia wniosku

Opłaty  

Brak opłaty

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do organu administracji publicznej wyższego stopnia albo - gdy organem prowadzącym rejestr działalności regulowanej jest minister lub Samorządowe Kolegium Odwoławcze - zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie w termia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz uzyskanie zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru.

Wykreślenie z rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku:
1. złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie,
2. nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,
3. przekazania we wniosku informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.