Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa

Wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy posiadającego siedzibę na terenie województwa lubelskiego (zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Producenta napojów alkoholowych, jeżeli zbywa swoje wyroby przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia, o których mowa w art. 18 ust. 1, tj. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży (zgodnie z art. 9[1] ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie zezwolenia który powinien zawierać: 1) oznaczenie przedsiębiorcy; 2) siedzibę i adres przedsiębiorcy; 3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP); 4) adresy magazynów stacjonarnych dostosowanych do przechowywania napojów alkoholowych, o ile przedsiębiorca z takich magazynów korzysta; 5) wnioskowany termin ważności zezwolenia; 6) oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa; 7) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości w celach przechowywania napojów alkoholowych, których adresy zawarte są we wniosku zgodnie z pkt 4. Oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia." Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 • Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.
Czas realizacji  

Zezwolenie zostanie wydane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wpływu ostatniego z wymaganych dokumentów.

Opłaty  

Opłaty są wnoszone przed wydaniem zezwolenia lub decyzji. 4 000 zł - wydanie zezwolenia dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1 000 000 zł 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim, z zaokrągleniem do 100 zł dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1 000 000 zł 50% stawki określonej dla zezwolenia w dniu jego wydania - wydanie decyzji wprowadzającej nowe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększającej ilość tych miejsc w stosunku do wymienionych w wydanym zezwoleniu 200 zł - wydanie innych decyzji, wprowadzających zmiany w zezwoleniach 1 000 zł - wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych o zawartości do 18% alkoholu 50 zł - wydanie duplikatu zezwolenia

Tryb odwoławczy  

Od decyzji w sprawie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję , w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa.

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • hurtowy obrót alkoholem
 • hurtowy obrót winem
 • hurtowy obrót alkoholem do 18%
 • hurtowy obrót alkoholem
 • Wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa

  Wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa