Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku urządzeń technicznych/tablic/reklam oraz napisów

Usługa umożliwia wysłanie do wojewódzkiego konserwatora zabytków wniosku o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku urządzeń technicznych/tablic/reklam oraz napisów

Należy również określić termin rozpoczęcia i zakończenia prac oraz termin przewidywanego usunięcia z zabytku w/w urządzeń.

Wniosek powinie zawierać:
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia;
3) wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia umieszczenia na zabytku urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów;
4) wskazanie przewidywanego terminu usunięcia z zabytku urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy wojewódzki konserwator zabytków.

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, posiadające tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty
  • Projekt umieszczenia na zabytku urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów
  • Dokument potwierdzający posiadanie przez Wnioskodawcę:
    a) tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z wnioskiem
    b) albo oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z wnioskiem
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

82 zł.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania pozwolenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie tego pozwolenia. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Pozwolenia niepodlegające opłacie skarbowej oraz zwolnienia od opłaty skarbowej określone są w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Nie podlegają opłacie skarbowej m.in. pozwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Tryb odwoławczy  

Od postępowania zakończonego decyzją odwołanie wnosi się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku urządzeń technicznych/tablic/reklam oraz napisów

Wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku urządzeń technicznych/tablic/reklam oraz napisów

Usługa umożliwia wysłanie do wojewódzkiego konserwatora zabytków wniosku o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku urządzeń technicznych/tablic/reklam oraz napisów

Należy również określić termin rozpoczęcia i zakończenia prac oraz termin przewidywanego usunięcia z zabytku w/w urządzeń.

Wniosek powinie zawierać:
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia;
3) wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia umieszczenia na zabytku urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów;
4) wskazanie przewidywanego terminu usunięcia z zabytku urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów.