Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. - analiza zakresu inwestycji przedstawionego w projekcie budowlanym pod kątem wartości zabytkowych budynku objętego wnioskiem; zgodność projektu z zaleceniami konserwatorskimi (jeśli były wydane).

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy wojewódzki konserwator zabytków

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, posiadające tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Projekt budowlany albo część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót na zabytek - dokumenty powinny zostać złożone również w formie papierowej w celu umieszczenia pieczątek Wojewódzki Konserwator Zabytków (WKZ)
  • Dowód opłaty skarbowej albo uwierzytelniona kopię dowodu zapłaty.
  • Dokumenty potwierdzające spełnienie przez osobę kierującą robotami budowlanymi lub wykonującą nadzór inwestorski dodatkowych wymagań, w przypadku, gdy osoby te nie będą wyłonione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  • Dokument potwierdzający posiadanie przez Wnioskodawcę
    a) tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z wnioskiem
    b) albo oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z wnioskiem
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

82 zł

Tryb odwoławczy  

Od postępowania zakończonego decyzją odwołanie wnosi się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku

Wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. - analiza zakresu inwestycji przedstawionego w projekcie budowlanym pod kątem wartości zabytkowych budynku objętego wnioskiem; zgodność projektu z zaleceniami konserwatorskimi (jeśli były wydane).