Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań przy zabytkach nieruchomych/ruchomych

1. Usługa umożliwia wysłanie do wojewódzkiego konserwatora zabytków wniosku o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań przy zabytkach nieruchomych/ruchomych.
2. Wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań przy zabytkach nieruchomych/ruchomych wpisanych do rejestru zabytków, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru.
3.Wniosek powinien zawierać:
- imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
- wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia albo przechowywania;
- wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia podejmowania innych działań.

4. Pozwolenie na podejmowanie innych działań wydane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków zawiera:
- imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
- wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia albo przechowywania;
- zakres i sposób prowadzenia innych działań wskazanych w pozwoleniu;
- informację, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
- wskazanie terminu ważności pozwolenia.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy wojewódzki konserwator zabytków.

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, posiadające tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty
  • Dokument potwierdzający posiadanie przez Wnioskodawcę: a) tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z wnioskiem b) albo oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z wnioskiem
  • Program podejmowania innych działań przy zabytku
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

82 zł.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania pozwolenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie tego pozwolenia. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Pozwolenia niepodlegające opłacie skarbowej oraz zwolnienia od opłaty skarbowej określone są w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Nie podlegają opłacie skarbowej m.in. pozwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Tryb odwoławczy  

Od postępowania zakończonego decyzją odwołanie wnosi się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań przy zabytkach nieruchomych/ruchomych

Wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań przy zabytkach nieruchomych/ruchomych

1. Usługa umożliwia wysłanie do wojewódzkiego konserwatora zabytków wniosku o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań przy zabytkach nieruchomych/ruchomych.
2. Wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań przy zabytkach nieruchomych/ruchomych wpisanych do rejestru zabytków, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru.
3.Wniosek powinien zawierać:
- imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
- wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia albo przechowywania;
- wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia podejmowania innych działań.

4. Pozwolenie na podejmowanie innych działań wydane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków zawiera:
- imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
- wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia albo przechowywania;
- zakres i sposób prowadzenia innych działań wskazanych w pozwoleniu;
- informację, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
- wskazanie terminu ważności pozwolenia.