Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wsparcie w ramach Działania PO KL 2.2.1

Usługa umożliwia formalne złożenie wniosku o o udzielenie wsparcia w ramach działania 2.2.1 PO KL w odpowiedzi na ogłoszenie na konkurs.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Podmioty wspierające rozwój przedsiębiorczości spełniające warunki szczegółowo opisane w Wytycznych dla Wnioskodawców

Podstawy prawne  
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2016 r., poz. 75)
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw zwane dalej „Rozporządzeniem KSU”; (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 656)
 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2015 r., poz. 981 z późn. zm.)
 • rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do celów statystycznych (NTS) (Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1573 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429)
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 2007-2013, przyjęty przez Komisję Europejską w porozumieniu z Rzeczpospolitą Polską w dniu 28 września 2007 oraz przez Radę Ministrów (uchwała z dnia 16 października 2007 r.), zwany dalej: „POKL”, oraz Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2007-2013;
 • rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., s. 25 – 78, z późn. zm.)
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006 r., s. 1 – 169 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
  wypełniony formularz wniosku o udzielenie wsparcia wraz z wymaganymi załącznikami
Czas realizacji  

do 30 dni

Opłaty  

brak opłat

Tryb odwoławczy  

Zgodnie z Regulaminem oceny wniosków o udzielenie wsparcia

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wsparcie w ramach Działania PO KL 2.2.1

Wsparcie w ramach Działania PO KL 2.2.1

Usługa umożliwia formalne złożenie wniosku o o udzielenie wsparcia w ramach działania 2.2.1 PO KL w odpowiedzi na ogłoszenie na konkurs.