Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.
Informacja jest skierowana do przedsiębiorców zainteresowanych wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Informacja jest skierowana do przedsiębiorców zainteresowanych wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.
Marszałek Województwa jest organem prowadzącym rejestr przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na terenie województwa .
Wpisu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru jest wydawane zaświadczenie o dokonaniu wpisu pn. Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.
UWAGA: Wpisy do rejestru, dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami, zachowują ważność.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • oświadczenie następującej treści:
  „Oświadczam, że:
  1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną są kompletne i zgodne z prawdą,
  2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.”.
 • wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną
 • dowód wniesienia opłaty za wpis do rejestru.
Czas realizacji  

Wnioski o dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną załatwia się zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku wraz z załączonym oświadczeniem.

Opłaty  

Opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, stanowiąca dochód samorządu województwa, wynosi 400 zł.

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem marszałka województwa, który wydał tę decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną
  Podobne usługi  

  Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.
  Informacja jest skierowana do przedsiębiorców zainteresowanych wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.