Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych Województwa Lubelskiego

Wpis do Rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych Województwa Lubelskiego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa Lubelskiego

Kogo dotyczy  

Organizatorzy turystyki, przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych

Podstawy prawne  
  • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 2211)
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r., poz. 236)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r.w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2508)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2507)
  • Rozporzadzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2497)
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek druk F-PT/01(05.03.2020) wraz z załącznikami.
  • Załączniki: 1) - Poświadczona za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego lub notariusza kopia lub oryginał umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz klientów albo - Poświadczona za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego lub notariusza kopia lub oryginał umowy o turystyczny rachunek powierniczy zgodnie ze wzorem tej umowy oraz oryginał oświadczenia o treści zawartej w art. 24 ust.4 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych - dot. przedsiębiorców zamierzających wykonywać usługi turystyczne wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a wszelkie wpłaty klientów tytułem wynagrodzenia za wykonane usługi przyjmować na rachunek powierniczy) 2) oświadczenie o treści określonej art. 24 ust 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych druk F-PT/01/01(05.03.2020) 3) dowód wpłaty opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do Rejestru 4) dowód wniesienia opłaty skarbowej w przypadku wnioskowania o wydanie przez urząd marszałkowski zaświadczenia o wpisie do Rejestru.
Czas realizacji  

7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z dokumentami, o których mowa w art. 24 ust. 2 lub 4 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Opłaty  

Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych: 1) jeżeli wniosek składa organizacja pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 30 zł 2) pozostałe podmioty 355 zł 3) w przypadku wnioskowania o wydanie przez urząd marszałkowski zaświadczenia o wpisie do Rejestru - 17 zł (ustawa z dnia 16 listopada 2006. o opłacie skarbowej tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1000) Opłaty skarbowej można dokonać - na rachunek bankowy: URZĄD MIASTA LUBLIN 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000 Opłatę skarbową bez pobierania dodatkowych opłat za operację bankową można uiszczać we wszystkich oddziałach i filiach Banku PEKAO S.A. oraz w kasach Urzędu Miasta Lublin

Tryb odwoławczy  

Organ w drodze decyzji administracyjnej, odmawia wpisu przedsiębiorcy do rejestru. Od decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Rozwoju za pośrednictwem Marszałka Województwa Lubelskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

Rezultat realizacji usługi  

Wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych Województwa Lubelskiego

Etapy realizacji usługi  

1. złożenie wniosku o wpis do rejestru/ wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru 2. rozpatrzenie wniosku o wpis do rejestru 3.wpis do rejestru/ odmowa wpisu 4. wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru (opcjonalnie)

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   rejestr organizatorów turystyki

Wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych Województwa Lubelskiego

Wpis do Rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych Województwa Lubelskiego