Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli

Celem usługi jest złożenie wniosku w sprawie wpisu do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez samorząd województwa właściwy ze względu na siedzibę placówki doskonalenia

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa właściwy ze względu na siedzibę placówki doskonalenia

Kogo dotyczy  

Osoba prawna i osoba fizyczna ubiegająca się o wpis do ewidencji niepublicznej placówki doskonalenia.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Projekt statutu
  • Dokumenty poświadczające posiadanie warunków umożliwiających realizację zadań statutowych
  • Wniosek o wpis do ewidencji
  • Projekt aktu założycielskiego
  • Karta identyfikacyjna niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Bez opłaty.

Tryb odwoławczy  

Od decyzji o odmowie dokonania wpisu do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania za pośrednictwem Marszałka Województwa do Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie stosownej decyzji / dokonanie wpisu.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku; 3. Wydanie decyzji / dokonanie wpisu.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli

Wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli

Celem usługi jest złożenie wniosku w sprawie wpisu do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez samorząd województwa właściwy ze względu na siedzibę placówki doskonalenia