Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Walidacja patentu europejskiego

Usługa umożliwia złożenie tłumaczenia patentu europejskiego celem jego uprawomocnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Kogo dotyczy  

Stroną postępowania jest uprawniony z tytułu patentu europejskiego. Osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, zobowiązane są działać przed UPRP za pośrednictwem rzecznika patentowego.

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1170 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r.w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1623)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 115)
Wymagane dokumenty  
  Tłumaczenie patentu europejskiego obejmuje: dane uprawnionego, opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe oraz rysunki. Jeśli tłumaczenie składane jest za pośrednictwem pełnomocnika wraz z tłumaczeniem patentu europejskiego należy nadesłać dokument pełnomocnictwa.
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki

Opłaty  

Kwota opłaty za publikację, ustalana jest na podstawie ilości stron tłumaczenia (za strony tłumaczenia uważamy: opis + zastrzeżenia + rysunki). Sposób naliczania opłat za kolejne okresy ochrony patentu europejskiego, jest identyczny jak w przypadku patentów udzielonych w trybie krajowym. Identyczna jest również wysokość opłat za kolejne lata ochrony.

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Skuteczna ochrona uzyskanego w EPO patentu europejskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie tłumaczenie, w przewidzianym terminie, do UPRP 2. badanie formalnoprawne 3. Wydanie wezwania do wniesienia opłaty za publikację 4. Przekazanie wszelkich informacji niezbędnych dla celów publikacji do Departamentu Zbiorów Literatury Patentowej UPRP 5. Publikacja dokonywana poprzez zamieszczenie wzmianki o nadesłaniu tłumaczenia w Wiadomościach Urzędu Patentowego (WUP) oraz udostępnienie treści tłumaczenia w internecie via Serwer Publikacji jak i do wglądu w czytelni ogólnej UPRP 5. Sprawdzenie prawidłowości wnoszonych opłat za ochronę

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Walidacja patentu europejskiego

  Walidacja patentu europejskiego

  Usługa umożliwia złożenie tłumaczenia patentu europejskiego celem jego uprawomocnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej