Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dokonanie wpisu zmiany Uprawnionego w rejestrze prowadzonym przez Urząd Patentowy RP

Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Patentowego wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze zmiany odnośnie uprawnionego do prawa wyłącznego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Kogo dotyczy  

Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1170 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 115)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 90, poz. 1000 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
  Wniosek zawierający w szczególności: -oznaczenie wnioskodawcy i jego adres; -wyraźnie określone żądanie; -podpis wnioskodawcy albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika oraz datę wniosku; -wykaz załączników. Do wniosku należy dołączyć: -pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca ustanowił pełnomocnika; -dowód uiszczenia należnej opłaty od wniosku; -dokumenty uzasadniające wydanie decyzji o dokonaniu wpisu w rejestrze.
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty  

Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze - od każdej zmiany 70,00 zł.

Tryb odwoławczy  

Od decyzji i postanowień Urzędu Patentowego stronie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wymaga uzasadnienia. Jeżeli w wyniku złożonego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy decyzja lub postanowienie Urzędu Patentowego zostało uchylone, opłata uiszczona od tego wniosku podlega zwrotowi. Termin do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją wynosi 2 miesiące, a zakończonej postanowieniem - 1 miesiąc od dnia doręczenia stronie decyzji lub postanowienia. Na decyzje oraz postanowienia Urzędu Patentowego stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji/postanowienia.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku. 2. Weryfikacja wniosku. 3. Wydanie decyzji/postanowienia.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Dokonanie wpisu zmiany odnośnie uprawnionego w rejestrze Urzędu Patentowego

  Dokonanie wpisu zmiany Uprawnionego w rejestrze prowadzonym przez Urząd Patentowy RP

  Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Patentowego wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze zmiany odnośnie uprawnionego do prawa wyłącznego.