Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych

Uzyskanie przez użytkownika dokumentów uwierzytelnionych przez służby geodezyjne i kartograficzne, opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych, bez konieczności wizyty w urzędzie

Organ właściwy do realizacji usługi  

Główny Geodeta Kraju oraz organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, tj. marszałek województwa, starosta

Kogo dotyczy  

- wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, - uczestnicy postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • dokumenty do uwierzytelnienia
  • wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
Czas realizacji  

- w przypadku gdy wniosek o uwierzytelnienie dokumentów jest składany w związku z przekazaniem przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uwierzytelnienie dokumentów następuje z chwilą przyjęcia tej dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - w innym przypadku niezwłocznie po złożeniu wniosku, jednak nie później niż w terminie 7 dni

Opłaty  

50 zł - uwierzytelniany dokument 5 zł - za każdy następny egzemplarz dokumentu

Tryb odwoławczy  

W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną. - w odniesieniu do decyzji wydanych przez starostę albo marszałka województwa, odwołanie należy złożyć do właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, w terminie 14 dni, - w odniesieniu do decyzji wydanych przez Głównego Geodetę Kraju, należy złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni

Rezultat realizacji usługi  

Uwierzytelnienie przez służby geodezyjne i kartograficzne dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych

Etapy realizacji usługi  

1) Złożenie wniosku wraz z dokumentami do uwierzytelnienia (użytkownik) 2) Wystawienie Dokumentu Obliczenia Opłaty (organ) 3) Dokonanie opłaty (użytkownik) 4) Uwierzytelnienie dokumentów (organ)

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Podpis kwalifikowany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   uwierzytelnienie dokumentów; dokumenty geodezyjne; dokumenty kartograficzne; klauzule;

Uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych

Uzyskanie przez użytkownika dokumentów uwierzytelnionych przez służby geodezyjne i kartograficzne, opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych, bez konieczności wizyty w urzędzie