Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Usługi elektroniczne dla płatników składek w ZUS

Usługi dla płatników składek w ZUS świadczone są za pośrednictwem Nowego Portalu Informacyjnego, stanowiącego element Platformy Usług Elektronicznych (PUE), dostępnego na stronie internetowej www.zus.pl. ZUS zamieszcza w NPI treści ogólnodostępne, dedykowane dla wszystkich Usługobiorców oraz treści dostępne dla Usługobiorców zarejestrowanych. Rejestracja i zaufanie Profilu PUE umożliwia płatnikowi składek zapoznanie się z danymi zgromadzonymi na jego indywidualnym koncie w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS (KSI ZUS), takimi jak:
• dane identyfikacyjne, ewidencyjne, dane adresowe, dane dotyczące biura rachunkowego oraz rachunków bankowych płatnika składek,
• dane dotyczące wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe opłacanej aktualnie przez płatnika składek,
• dane z deklaracji rozliczeniowych o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz o wpłatach dokonanych przez płatnika w podziale na poszczególne fundusze,
• dane dotyczące osób zgłoszonych do ubezpieczeń przez płatnika składek,
• informacje o zawiadomieniach i ponagleniach wysłanych do płatnika składek, w związku z nieprawidłowościami w dokumentach złożonych do ZUS i brakującymi dokumentami oraz wpłatami,


Przykładowo:

1. Płatnik składek może sprawdzić poprawność danych identyfikacyjnych i ewidencyjnych oraz danych adresowych, zewidencjonowanych na jego koncie w ZUS na podstawie złożonych dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.

2. Płatnik składek może sprawdzić, czy do ZUS wpłynęły wszystkie dokonane przez niego wpłaty.


W przypadku wątpliwości dotyczących informacji udostępnionych poprzez te usługi elektroniczne, albo w innej sytuacji wymagającej osobistej obecności w ZUS płatnik składek może zarezerwować termin wizyty w wybranej Terenowej Jednostce Organizacyjnej ZUS. Może również skorzystać z usługi wysyłania dokumentów, sporządzając i wysyłając w formie elektronicznej, np. Wniosek o rozliczenie konta płatnika składek, Wniosek płatnika składek o wydanie Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, Wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek.
W celu złożenia dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS płatnik składek może skorzystać z aplikacji e-Płatnik. Aplikacja e-Płatnik jest przeznaczona dla płatników zatrudniający do ok. 100 ubezpieczonych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezes ZUS

Kogo dotyczy  

Płatników składek: osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Korzystanie ze spersonalizowanych usług elektronicznych wymaga od użytkownika NPI posiadania profilu PUE.

    Rejestracja profilu polega na wypełnieniu formularza elektronicznego.

    Zaufanie profilu polega na zweryfikowaniu tożsamości użytkownika poprzez wylegitymowanie się dowodem osobistym lub paszportem podczas jednorazowej wizyty w ZUS albo elektronicznie przy użyciu ważnego profilu zaufanego ePUAP ewentualnie ważnego certyfikatu kwalifikowanego.

    Każdorazowe logowanie do portalu w celu skorzystania ze spersonalizowanych usług elektronicznych wymaga użycia loginu i hasła PUE (login użytkownik otrzymuje podczas rejestracji, a następnie ustala hasło), albo certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP.
Czas realizacji  

Dostępne bezpośrednio informacje dotyczą ostatnich 12 miesięcy. Można również zamówić dane archiwalne, które są dostarczane elektronicznie w ciągu 48 godzin.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Reklamacje dotyczące niewykonania usługi lub nienależytego wykonania usługi mogą być składane w formie pisemnej lub elektronicznej, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z regulaminem Nowego Portalu Informacyjnego.

Rezultat realizacji usługi  

Świadczenie usług elektronicznych dla płatników składek w ZUS

Etapy realizacji usługi  

1. Zalogowanie się do systemu. 2. Odnalezienie właściwej usługi. 3. Przesłanie wniosku. 4. Weryfikacja wniosku. 5. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Usługi elektroniczne dla płatników składek w ZUS

Usługi elektroniczne dla płatników składek w ZUS

Usługi dla płatników składek w ZUS świadczone są za pośrednictwem Nowego Portalu Informacyjnego, stanowiącego element Platformy Usług Elektronicznych (PUE), dostępnego na stronie internetowej www.zus.pl. ZUS zamieszcza w NPI treści ogólnodostępne, dedykowane dla wszystkich Usługobiorców oraz treści dostępne dla Usługobiorców zarejestrowanych. Rejestracja i zaufanie Profilu PUE umożliwia płatnikowi składek zapoznanie się z danymi zgromadzonymi na jego indywidualnym koncie w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS (KSI ZUS), takimi jak:
• dane identyfikacyjne, ewidencyjne, dane adresowe, dane dotyczące biura rachunkowego oraz rachunków bankowych płatnika składek,
• dane dotyczące wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe opłacanej aktualnie przez płatnika składek,
• dane z deklaracji rozliczeniowych o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz o wpłatach dokonanych przez płatnika w podziale na poszczególne fundusze,
• dane dotyczące osób zgłoszonych do ubezpieczeń przez płatnika składek,
• informacje o zawiadomieniach i ponagleniach wysłanych do płatnika składek, w związku z nieprawidłowościami w dokumentach złożonych do ZUS i brakującymi dokumentami oraz wpłatami,


Przykładowo:

1. Płatnik składek może sprawdzić poprawność danych identyfikacyjnych i ewidencyjnych oraz danych adresowych, zewidencjonowanych na jego koncie w ZUS na podstawie złożonych dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.

2. Płatnik składek może sprawdzić, czy do ZUS wpłynęły wszystkie dokonane przez niego wpłaty.


W przypadku wątpliwości dotyczących informacji udostępnionych poprzez te usługi elektroniczne, albo w innej sytuacji wymagającej osobistej obecności w ZUS płatnik składek może zarezerwować termin wizyty w wybranej Terenowej Jednostce Organizacyjnej ZUS. Może również skorzystać z usługi wysyłania dokumentów, sporządzając i wysyłając w formie elektronicznej, np. Wniosek o rozliczenie konta płatnika składek, Wniosek płatnika składek o wydanie Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, Wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek.
W celu złożenia dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS płatnik składek może skorzystać z aplikacji e-Płatnik. Aplikacja e-Płatnik jest przeznaczona dla płatników zatrudniający do ok. 100 ubezpieczonych.