Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Usługi elektroniczne dla osób ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

Usługi elektroniczne dla osób ubezpieczonych w ZUS świadczone są za pośrednictwem Nowego Portalu Informacyjnego, stanowiącego element Platformy Usług Elektronicznych (PUE), dostępnego na stronie internetowej www.zus.pl. ZUS zamieszcza w NPI treści ogólnodostępne, dedykowane dla wszystkich Usługobiorców oraz treści dostępne dla Usługobiorców zarejestrowanych. Rejestracja i zaufanie Profilu PUE umożliwia zapoznanie się z danymi zgromadzonymi w Kompleksowym Systemie Informatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (KSI ZUS) na indywidualnym koncie ubezpieczonego.

Ubezpieczony ma możliwość wglądu do informacji dotyczących ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, takich jak:
• dane identyfikacyjne i ewidencyjne oraz dane adresowe,
• informacje o kwocie składki na ubezpieczenie emerytalne oraz o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
• dane o członkostwie w Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE) i składkach odprowadzonych do OFE,
• roczne zawiadomienia o stanie konta ubezpieczonego, przesyłane przez ZUS,
• informacje o składkach zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego,
• informacje o przynależności do Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz o członkach rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego,
• informacje o okresach i rodzajach ubezpieczeń, do których został zgłoszony zainteresowany, o płatniku składek dokonującym zgłoszenia oraz o rodzaju i okresie świadczenia/przerwy w opłacaniu składek oraz kwocie wypłaconych świadczeń,
• dane o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
• dane o kapitale początkowym i stanie swojego konta po waloryzacji,
• dane o wystawionych zaświadczeniach lekarskich.

Przykładowo:

1. Ubezpieczony może sprawdzić poprawność swoich danych identyfikacyjnych i ewidencyjnych oraz danych adresowych, zapisanych na koncie w ZUS.

2. Ubezpieczony może sprawdzić dane dotyczące podstaw wymiaru składek, wykazywanych przez płatnika składek w dokumentach rozliczeniowych.


W przypadku wątpliwości dotyczących informacji udostępnionych poprzez tę usługę elektroniczną, albo w innej sytuacji wymagającej osobistej obecności w ZUS, ubezpieczony może zarezerwować termin wizyty w wybranej Terenowej Jednostce Organizacyjnej ZUS. Może również skorzystać z usługi wysyłania dokumentów, sporządzając i wysyłając w formie elektronicznej np. Wniosek o wyjaśnienie nieprawidłowości w przekazywaniu składek do OFE, Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej lub Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezes ZUS

Kogo dotyczy  

Ubezpieczonych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Korzystanie ze spersonalizowanych usług elektronicznych wymaga od użytkownika NPI posiadania profilu PUE.

    Rejestracja profilu polega na wypełnieniu formularza elektronicznego.

    Zaufanie profilu polega na zweryfikowaniu tożsamości użytkownika poprzez wylegitymowanie się dowodem osobistym lub paszportem podczas jednorazowej wizyty w ZUS albo elektronicznie przy użyciu ważnego profilu zaufanego ePUAP ewentualnie ważnego certyfikatu kwalifikowanego.

    Każdorazowe logowanie do portalu w celu skorzystania ze spersonalizowanych usług elektronicznych wymaga użycia loginu i hasła PUE (login użytkownik otrzymuje podczas rejestracji, a następnie ustala hasło), albo certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP.
Czas realizacji  

Dostępne bezpośrednio informacje dotyczą ostatnich 12 miesięcy. Można również zamówić dane archiwalne, które są dostarczane elektronicznie w ciągu 48 godzin i dostępne przez 30 dni, a następnie usuwane.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Reklamacje dotyczące niewykonania Usługi lub nienależytego wykonania Usługi mogą być składane w formie pisemnej lub elektronicznej, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z regulaminem Nowego Portalu Informacyjnego.

Rezultat realizacji usługi  

Świadczenie usług elektronicznych dla osób ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Etapy realizacji usługi  

1. Zalogowanie się do systemu. 2. Odnalezienie właściwej usługi. 3. Przesłanie wniosku. 4. Weryfikacja wniosku. 5. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Usługi elektroniczne dla osób ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

Usługi elektroniczne dla osób ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

Usługi elektroniczne dla osób ubezpieczonych w ZUS świadczone są za pośrednictwem Nowego Portalu Informacyjnego, stanowiącego element Platformy Usług Elektronicznych (PUE), dostępnego na stronie internetowej www.zus.pl. ZUS zamieszcza w NPI treści ogólnodostępne, dedykowane dla wszystkich Usługobiorców oraz treści dostępne dla Usługobiorców zarejestrowanych. Rejestracja i zaufanie Profilu PUE umożliwia zapoznanie się z danymi zgromadzonymi w Kompleksowym Systemie Informatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (KSI ZUS) na indywidualnym koncie ubezpieczonego.

Ubezpieczony ma możliwość wglądu do informacji dotyczących ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, takich jak:
• dane identyfikacyjne i ewidencyjne oraz dane adresowe,
• informacje o kwocie składki na ubezpieczenie emerytalne oraz o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
• dane o członkostwie w Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE) i składkach odprowadzonych do OFE,
• roczne zawiadomienia o stanie konta ubezpieczonego, przesyłane przez ZUS,
• informacje o składkach zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego,
• informacje o przynależności do Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz o członkach rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego,
• informacje o okresach i rodzajach ubezpieczeń, do których został zgłoszony zainteresowany, o płatniku składek dokonującym zgłoszenia oraz o rodzaju i okresie świadczenia/przerwy w opłacaniu składek oraz kwocie wypłaconych świadczeń,
• dane o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
• dane o kapitale początkowym i stanie swojego konta po waloryzacji,
• dane o wystawionych zaświadczeniach lekarskich.

Przykładowo:

1. Ubezpieczony może sprawdzić poprawność swoich danych identyfikacyjnych i ewidencyjnych oraz danych adresowych, zapisanych na koncie w ZUS.

2. Ubezpieczony może sprawdzić dane dotyczące podstaw wymiaru składek, wykazywanych przez płatnika składek w dokumentach rozliczeniowych.


W przypadku wątpliwości dotyczących informacji udostępnionych poprzez tę usługę elektroniczną, albo w innej sytuacji wymagającej osobistej obecności w ZUS, ubezpieczony może zarezerwować termin wizyty w wybranej Terenowej Jednostce Organizacyjnej ZUS. Może również skorzystać z usługi wysyłania dokumentów, sporządzając i wysyłając w formie elektronicznej np. Wniosek o wyjaśnienie nieprawidłowości w przekazywaniu składek do OFE, Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej lub Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego.