Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Usługi elektroniczne dla osób pobierających świadczenia długoterminowe -emeryturę lub rentę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

Usługi dla osób pobierających świadczenia długoterminowe z ZUS (tj. emeryturę lub rentę), świadczone są za pośrednictwem Nowego Portalu Informacyjnego, stanowiącego element Platformy Usług Elektronicznych (PUE), dostępnego na stronie internetowej www.zus.pl. ZUS zamieszcza w NPI treści ogólnodostępne, dedykowane dla wszystkich Usługobiorców oraz treści dostępne dla Usługobiorców zarejestrowanych. Rejestracja i zaufanie Profilu PUE umożliwia zapoznanie się z danymi zawartymi w zasobach informacyjnych ZUS, związanymi z pobieranymi świadczeniami emerytalno-rentowymi z ubezpieczeń społecznych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezes ZUS

Kogo dotyczy  

Ubezpieczonych, świadczeniobiorców

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Korzystanie ze spersonalizowanych usług elektronicznych wymaga od użytkownika NPI posiadania profilu PUE.

    Rejestracja profilu polega na wypełnieniu formularza elektronicznego.

    Zaufanie profilu polega na zweryfikowaniu tożsamości użytkownika poprzez wylegitymowanie się dowodem osobistym lub paszportem podczas jednorazowej wizyty w ZUS albo elektronicznie przy użyciu ważnego profilu zaufanego ePUAP ewentualnie ważnego certyfikatu kwalifikowanego.

    Każdorazowe logowanie do portalu w celu skorzystania ze spersonalizowanych usług elektronicznych wymaga użycia loginu i hasła PUE (login użytkownik otrzymuje podczas rejestracji, a następnie ustala hasło), albo certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP.
Czas realizacji  

Dostępne bezpośrednio informacje dotyczą ostatnich 12 miesięcy. Można również zamówić dane archiwalne, które są dostarczane elektronicznie w ciągu 48 godzin i dostępne przez 30 dni, a następnie usuwane.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Reklamacje dotyczące niewykonania Usługi lub nienależytego wykonania Usługi mogą być składane w formie pisemnej lub elektronicznej, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z regulaminem Nowego Portalu Informacyjnego.

Rezultat realizacji usługi  

Świadczenie usług elektronicznych dla osób pobierających świadczenia długoterminowe -emeryturę lub rentę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

Etapy realizacji usługi  

1. Zalogowanie się do systemu. 2. Odnalezienie właściwej usługi. 3. Przesłanie wniosku. 4. Weryfikacja wniosku. 5. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Usługi elektroniczne dla osób pobierających świadczenia długoterminowe -emeryturę lub rentę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

Usługi elektroniczne dla osób pobierających świadczenia długoterminowe -emeryturę lub rentę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

Usługi dla osób pobierających świadczenia długoterminowe z ZUS (tj. emeryturę lub rentę), świadczone są za pośrednictwem Nowego Portalu Informacyjnego, stanowiącego element Platformy Usług Elektronicznych (PUE), dostępnego na stronie internetowej www.zus.pl. ZUS zamieszcza w NPI treści ogólnodostępne, dedykowane dla wszystkich Usługobiorców oraz treści dostępne dla Usługobiorców zarejestrowanych. Rejestracja i zaufanie Profilu PUE umożliwia zapoznanie się z danymi zawartymi w zasobach informacyjnych ZUS, związanymi z pobieranymi świadczeniami emerytalno-rentowymi z ubezpieczeń społecznych.