Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wystąpienie jednostek samorządu terytorialnego o udzielenie dotacji na finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu przez jednostki uprawnione.

Wsparcie finansowe jednostek uprawnionych, związane ze świadczeniem usługi przyłączania do sieci w celu zapewnienia korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu.
Jednostkami uprawnionymi, zgodnie z art. 81 ust. 5 pkt 1-6 ustawy - Prawo telekomunikacyjne, są:
1) szkoły publiczne,
2) szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,
3) zakłady kształcenia nauczycieli,
4) publiczne centra kształcenia ustawicznego, centra kształcenia praktycznego, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze i poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
5) publiczne placówki doskonalenia nauczycieli i publiczne biblioteki pedagogiczne,
6) publiczne biblioteki.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Własciwy wojewoda

Kogo dotyczy  

Organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego z terenu właściwego województwa.

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie rodzaju wydatków bezpośrednio związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu przez jednostki uprawnione (Dz. U. z 2008 r. Nr 130, poz. 830)
  • Ustawa Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1648 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 733)
Wymagane dokumenty  
  • Zbiorczy wniosek o udzielenie dotacji, z uwzględnieniem podziału na poszczególne jednostki uprawnione, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia, na podstawie danych zawartych we wnioskach o finansowanie oraz danych zawartych w planie;
  • Wnioski o finansowanie złożone przez jednostki uprawnione;
  • Plan, który powinien: 1) obejmować okres nie krótszy, niż rok kalendarzowy; 2) zawierać dane dotyczące jednostek uprawnionych prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego co najmniej w zakresie: a) harmonogramu przyłączenia do sieci jednostek uprawnionych, b) charakterystyki aktualnego stanu przyłączenia do sieci jednostek uprawnionych, c) lokalizacji jednostek uprawnionych, d) informacji o planowych wydatkach związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci podlegającej finansowaniu; 3) uwzględniać warunki udzielenia dotacji określone w § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia.
Czas realizacji  

Wojewoda w terminie do 15 maja roku, w którym dotacja ma być udzielona, dokonuje sprawdzenia i oceny przysłanych dokumentów. Jeśli nie ma usterk formalnych lub merytorycznych dokumenty są dalej rozpatrywane zgodnie z etapami realizacji usługi.

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Dokumenty związane z wnioskami o dotacje są przekazane do rozpatrzenia do Wojewody i do Ministra właściwego ds. informatyzacji

Etapy realizacji usługi  

1. Wojewoda w terminie do 15 maja roku, w którym dotacja ma być udzielona, dokonuje sprawdzenia i oceny zbiorczego wniosku o udzielenie dotacji. 2. Wojewoda w terminie do 29 maja roku, w którym dotacja ma być udzielona, sporządza zestawienie zbiorczych wniosków o udzielenie dotacji, zwane dalej "Zestawieniem wniosków kwalifikowanych" i przekazuje je ministrowi właściwemu ds. informatyzacji; 3. Wojewoda w terminie do 29 maja roku, w którym dotacja ma być udzielona, przekazuje organowi wykonawczemu właściwej jednostki samorządu terytorialnego wyciąg z zestawienia wniosków kwalifikowanych zawierający ocenę zbiorczą zbiorczego wniosku o udzielenie dotacji. 4. Minister właściwy ds. informatyzacji w terminie do 30 czerwca roku, w którym dotacja ma być udzielona, na podstawie otrzymanych wniosków kwalifikowanych sporządza ogólny plan podziału środków z rezerwy celowej i przekazuje go Wojewodzie. Plan ten określa wysokość dotacji, jakie mają otrzymać samorządy.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu przez jednostki uprawnione.

Wystąpienie jednostek samorządu terytorialnego o udzielenie dotacji na finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu przez jednostki uprawnione.

Wsparcie finansowe jednostek uprawnionych, związane ze świadczeniem usługi przyłączania do sieci w celu zapewnienia korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu.
Jednostkami uprawnionymi, zgodnie z art. 81 ust. 5 pkt 1-6 ustawy - Prawo telekomunikacyjne, są:
1) szkoły publiczne,
2) szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,
3) zakłady kształcenia nauczycieli,
4) publiczne centra kształcenia ustawicznego, centra kształcenia praktycznego, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze i poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
5) publiczne placówki doskonalenia nauczycieli i publiczne biblioteki pedagogiczne,
6) publiczne biblioteki.