Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udostępnienie poświadczonej mapy zasadniczej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udostępnienie poświadczonych mapy zasadniczej

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywatele, Przedsiębiorcy, Administracja

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wypełnione zamówienie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do procedury.
 • W zamówieniu należy określić m. in.:
  • szczegółową lokalizację obiektu (nazwę jednostki ewidencyjnej, numer obrębu, numer działki lub nazwę ulicy, numer porządkowy budynku) w sposób umożliwiający wykonanie kopii we właściwym zakresie,
  • cel, do jakiego będą przeznaczone kopie udostępnionej mapy.
 • W przypadku, gdy zamawiający określi, że zamawiane materiały będą przeznaczone:
  a. dla celów dydaktycznych,
  b. dla prowadzonych z urzędu, przez organ administracji rządowej i samorządowej, postępowań administracyjnych,
  c. dla realizacji zadań wynikających z programów rządowych finansowanych ze środków budżetowych i pomocowych,
  - wówczas do zamówienia należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzającego w/w cel (np. dla celów dydaktycznych będzie to dokument z właściwej placówki oświatowej potwierdzający przeznaczenie materiałów).
 • Dokumenty potwierdzające przeznaczenie zamawianych materiałów można dołączyć do zamówienia w formie kserokopii, pod warunkiem okazania do wglądu oryginałów celem potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem. Oryginały w/w. dokumentów powinny być wydane przez właściwe organy.
Czas realizacji  

W dniu złożenia zamówienia lub do 7 dni - w przypadku dużego zakresu zamówienia lub, gdy w chwili złożenia zamówienia na mapę wnoszone są zmiany związane z aktualizacją lub poprawą.

Opłaty  

1.Opłata za udostępnienie mapy w formie kopii - urzędowa, określona przepisami szczególnymi.

W przypadku udostępnienia, sporządzenia lub poświadczenia map i dokumentów dla celów dydaktycznych oraz dla postępowań administracyjnych prowadzonych z urzędu przez organy administracji rządowej i samorządowej, a także dla realizacji zadań wynikających z programów rządowych finansowanych ze środków budżetowych i pomocowych, wysokość opłat ustala się stosując współczynnik 0,3.

2.Koszty związane z reprodukcją map.

3.Opłata za udostępnione materiały z zasobu wraz z kosztami reprodukcji

4.Opłaty za udostępnione materiały płatne w kasie Urzędu Miasta

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Udostępnienie poświadczonej mapy zasadniczej
Podobne usługi  

Udostępnienie poświadczonej mapy zasadniczej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udostępnienie poświadczonych mapy zasadniczej