Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udostępnianie informacji o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze

1. Usługa umożliwia wysłanie do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wniosku o udostępnienie informacji o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze.
2. Udostępniana jest informacja o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza na wskazanym obszarze (tak zwane TŁO) na terenie działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) bądź jego delegatur. Petent składa wniosek do WIOŚ, na podstawie którego właściwy wydział przygotowuje informację o konieczności opłaty, która jest przesyłana do petenta. Po zaksięgowaniu wpłaty na konto przygotowywane jest TŁO.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska

Kogo dotyczy  

Instytucji/firm, osób fizycznych

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2022 r., poz. 120)
  • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm., Art.8-20)
Wymagane dokumenty  
    Wniosek
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

5 zł - za wyszukiwanie informacji.
Jeżeli wymaga wyszukania do dziesięciu dokumentów.
Jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż dziesięciu dokumentów, pobiera się dodatkową opłatę, mnożąc 5zł przez liczbę dodatkowych dokumentów i przez współczynnik różnicujący 0,1.
Opłata za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę.
Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4), w formie wydruku lub kserokopii, wynoszą:
1) 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej,
2) 1,5 zł za stronę kopii kolorowej.
Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych, w formie wydruku lub kserokopii, w formacie:
1) 297 mm x 420 mm (A3) pobiera się opłaty, o kt

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku w sprawie udostępnienia informacji o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku 3. Rozpatrzenie wniosku.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Udostępnianie informacji o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze

Udostępnianie informacji o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze

1. Usługa umożliwia wysłanie do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wniosku o udostępnienie informacji o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze.
2. Udostępniana jest informacja o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza na wskazanym obszarze (tak zwane TŁO) na terenie działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) bądź jego delegatur. Petent składa wniosek do WIOŚ, na podstawie którego właściwy wydział przygotowuje informację o konieczności opłaty, która jest przesyłana do petenta. Po zaksięgowaniu wpłaty na konto przygotowywane jest TŁO.