Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udostępnianie danych z operatu ewidencyjnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji Publicznej wniosku o udostępnienie danych z operatu ewidencyjnego

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Obywateli

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • W przypadku, gdy zamówienie składa właściciel lub władający:
  1. Pisemne zamówienie z przedstawieniem posiadanych dokumentów dotyczących nieruchomości, tj. nr działki, nr obrębu i nazwy jednostki ewidencyjnej bądź określenie położenia nieruchomości.
  2. Dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości wnioskodawcy.
 • W przypadku, gdy zamawiającym jest osoba uprawniona, osoba posiadająca interes prawny, zainteresowany organ administracji rządowej lub jednostka samorządu terytorialnego, zainteresowana osoba lub instytucja dla celów dydaktycznych:
  1. Pisemne zamówienie z podaniem nr działki, nr obrębu i nazwy jednostki ewidencyjnej bądź określenie położenia nieruchomości.
  2. Pisemny, umotywowany wniosek o udostępnienie danych osobowych właściciela nieruchomości.
  3. Dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości wnioskodawcy, względnie osoby reprezentującej organ administracji rządowej, jednostkę samorządu terytorialnego lub inną instytucję.
 • W przypadku, gdy zamawiający działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez właściciela lub władającego:
  1. Pisemne zamówienie z przedstawieniem posiadanych dokumentów dotyczących nieruchomości tj. nr działki, nr obrębu i nazwy jednostki ewidencyjnej bądź określenie położenia nieruchomości.
  2. Dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości wnioskodawcy.
  3. Pełnomocnictwo udzielone przez właściciela lub władającego.
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

1. Opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

2. Opłaty za czynności związane z udostępnieniem danych z operatu ewidencyjnego pobierane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Udostępnianie danych z operatu ewidencyjnego

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Udostępnienie danych

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Udostępnianie danych z operatu ewidencyjnego

  Udostępnianie danych z operatu ewidencyjnego

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji Publicznej wniosku o udostępnienie danych z operatu ewidencyjnego