Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu

Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ – należy przez to rozumieć starostę, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Kogo dotyczy  

Użytkownicy wieczyści

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wypełniony formularz wniosku.
 • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis).
 • Kserokopia aktu notarialnego lub decyzji oddającej nieruchomość w użytkowanie wieczyste.
Czas realizacji  

Przedmiotowe sprawy mają charakter cywilnoprawny, z uwagi na powyższe każdy Urząd reguluje we własnym zakresie termin ich załatwienia. Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od ilości spraw, posiadanych środków finansowych, stanu terenowo - prawnego nieruchomości oraz uzyskania zgody Wojewody.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu

Etapy realizacji usługi  

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów: Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym). Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy. Dokumenty do wglądu należy przedstawić: W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem - przy składaniu wniosku. W sytuacji korzystania ze skrzynki PeUP lub drogi pocztowej - dostarczyć bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku lub przesłać pocztą, a urząd po dokonaniu odpowiednich czynności dokumenty te odeśle na wskazany adres. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną. Postępowanie kończy się zawarciem aktu notarialnego przed notariuszem.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • sprzedaż
 • nieruchomości
 • Skarb Państwa użytkownik wieczysty
 • Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu

  Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu