Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Sprawozdanie roczne prowadzącego kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

umożliwienie podmiotowi prowadzącemu kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne złożenie sprawozdania rocznego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Informacja jest skierowana do przedsiębiorców wpisanych do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 154)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 683)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 555 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
  Wniosek „Sprawozdanie roczne” powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko lub pełną nazwę podmiotu oraz jego siedzibę i adres; dane osób, które ukończyły kurs w roku poprzedzającym tj. imię i nazwisko, numer PESEL – o ile został nadany, lub rodzaj i numer innego dokumenty potwierdzającego tożsamość; zakres ukończonego kursu; datę ukończenia kursu; podpis składającego informację lub osoby upoważnionej do występowania w imieniu podmiotu, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Czas realizacji  

nie dotyczy

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie sprawozdanie z informacją o osobach, które ukończyły kursy w roku poprzedzającym

Etapy realizacji usługi  

1. Przedłożenie sprawozdania do Urzędu, 2. Przyjęcie sprawozdania.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • ADR
 • zaświadczenie ADR
 • sprawozdanie
 • przewóz towarów niebezpiecznych
 • działalność regulowana
 • Sprawozdanie roczne prowadzącego kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

  umożliwienie podmiotowi prowadzącemu kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne złożenie sprawozdania rocznego