Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Rozłożenie na raty opłaty adiacenckiej

Rozłożenie opłaty adiacenckiej na raty

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Właściciel lub użytkownik wieczysty, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Rozłożenie na raty: wniosek strony, który należy złożyć do organu prowadzącego postępowanie przed wydaniem decyzji
 • Prowadzenie postępowania: brak dokumentów składanych przez stronę, gdyż postępowanie wszczynane jest z Urzędu
Czas realizacji  

Do miesiąca - od dnia wszczęcia postępowania (2 miesiące - sprawy skomplikowane). O każdym niezałatwieniu sprawy w terminie Organ informuje stronę postępowania. Wniosek o rozłożenie na raty realizowany w trakcie trwania postępowania

Opłaty  

opłata adiacencka - ustalona w drodze decyzji administracyjnej

Tryb odwoławczy  

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

Rezultat realizacji usługi  

Decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Wydanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego, 3. Powołanie biegłego - sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości wg dwóch stanów - przed dokonaniem podziału (wybudowaniem infrastruktury) i po podziale (wybudowaniu infrastruktury technicznej), 4. Weryfikacja operatu, 5. Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego, 6. Złożenie przez stronę wniosku o rozłożenie opłaty na raty (opcjonalne) 7. Wydanie decyzji administracyjnej ustającej wysokość opłaty adiacenckiej.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Rozłożenie na raty opłaty adiacenckiej opłata adiacencka
  Podobne usługi  

  Rozłożenie na raty opłaty adiacenckiej

  Rozłożenie opłaty adiacenckiej na raty