Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyrzeczenie (promesa) zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii

Usługa umożliwia złożenie wniosku do właściwej Instytucji Publicznej wniosku o promesę zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegającej się o promesę zaszeregowania obiektu hotelarskiego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • wniosek o promesę zaszeregowania obiektu hotelarskiego
  • załączniki:
    • Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę
    lub
    • Ostateczna decyzja o zmianie sposobu użytkowania obiektu
  • oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej
Czas realizacji  

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty  

10 zł

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Przyrzeczenie (promesa) zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii

Przyrzeczenie (promesa) zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii

Usługa umożliwia złożenie wniosku do właściwej Instytucji Publicznej wniosku o promesę zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii.