Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyrzeczenie (promesa) zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii

Usługa umożliwia złożenie wniosku do właściwej Instytucji Publicznej wniosku o promesę zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegającej się o promesę zaszeregowania obiektu hotelarskiego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o przyrzeczenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii obiektów hotelarskich, powinien zawierać w szczególności: a) oznaczenie przedsiębiorcy wraz z podaniem jego siedziby i adresu, a w wypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna - miejsca zamieszkania i adresu, b) nazwę obiektu, jeżeli usługi będą świadczone z użyciem nazwy własnej obiektu, c) określenie położenia obiektu, wraz z podaniem jego adresu, d) wskazanie rodzaju obiektu hotelarskiego i kategorii, o które ubiega się przedsiębiorca.
 • Do wniosku należy dołączyć: 1. ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub zmianę sposobu użytkowania obiektu, 2. dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej.
Czas realizacji  

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty  

10 zł

Tryb odwoławczy  

Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Rozwoju, za pośrednictwem Marszałka Województwa, który wydał decyzję. Pisemne odwołanie należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Przyrzeczenie (promesa) zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii

  Przyrzeczenie (promesa) zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii

  Usługa umożliwia złożenie wniosku do właściwej Instytucji Publicznej wniosku o promesę zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii.