Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Potwierdzenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii

Usługa umożliwia złożenie wniosku o potwierdzenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii.
Zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów dokonuje, kategorię nadaje oraz prowadzi ich ewidencję marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegającej się o potwierdzenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • wniosek o potwierdzenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty za zaszeregowanie (za dokonanie oceny) obiektu hotelarskiego
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań wynikających z przepisów odrębnych w obiektach hotelarskich (budowlanych):
  a) przez wszystkie obiekty - książka obiektu budowlanego, o której mowa w art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, przedstawiona do wglądu organowi dokonującemu kontroli lub oceny obiektu budowlanego, w przypadku obiektów budowlanych, w stosunku do których obowiązek posiadania książki obiektu budowlanego istnieje na podstawie tej ustawy
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań wynikających z przepisów odrębnych w obiektach hotelarskich (budowlanych):
  b) przez obiekty hotelarskie należące odpowiednio do XIV, XVII lub IX kategorii obiektów budowlanych, o ile obiekt budowlany składa się z kilku części, z których każda zostaje zakwalifikowana do określonej kategorii obiektów budowlanych, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o dokonanym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w stosunku do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, lub ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, a w przypadku obiektów budowlanych wzniesionych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty - opinia rzeczoznawcy budowlanego stwierdzająca bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego.
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań wynikających z przepisów odrębnych w obiektach hotelarskich (przeciwpożarowych):
  opinia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań wynikających z przepisów odrębnych w obiektach hotelarskich (sanitarnych):
  opinia właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, a w obiektach hotelarskich, które znajdują się na terenie jednostki organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanej lub na terenie administrowanym przez organ podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowany - opinią właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Czas realizacji  

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Opłaty  

Opłata skarbowa: 10zł

Opłaty związane z dokonaniem oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do potwierdzenia zaszeregowania do określonego rodzaju i kategorii obiektu hotelarskiego wynoszą:
- dla hoteli i moteli **** i ***** (cztery i pięć gwiazdek) 1500 zł,
- dla hoteli i moteli *** (trzy gwiazdki) 1000 zł,
- dla hoteli i moteli ** i * (dwie i jedna gwiazdka) 600 zł,
- dla kempingów (campingów)300 zł,
- dla domów wycieczkowych 500 zł,
- dla pensjonatów (do 20 pokoi) 400 zł,
- dla pensjonatów (powyżej 20 pokoi) 600 zł,
- dla schronisk 300 zł,
- dla schronisk młodzieżowych i pól biwakowych 100 zł.

Tryb odwoławczy  

Od decyzji służy stronom odwołanie do organu II instancji, za pośrednictwem właściwego marszałka województwa, ze względu na położenie obiektu. Pisemne odwołanie należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji. Potwierdzenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Potwierdzenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego

  Potwierdzenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o potwierdzenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii.
  Zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów dokonuje, kategorię nadaje oraz prowadzi ich ewidencję marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego.