Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Odstępstwo od zagłębienia pomieszczeń, w których wykonywana jest działalność lecznicza

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku w pomieszczeniach podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kogo dotyczy  

Klient

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Rzut i przekrój pomieszczeń
 • Pełnomocnictwo do występowania w imieniu inwestora (w przypadku działania pełnomocnika)
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)
 • KRS (w przypadku składania wniosku przez spółkę)
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Kwota wyliczana indywidualnie dla każdego klienta

Tryb odwoławczy  

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Głównego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1.Przyjęcie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku w pomieszczeniach podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 2. Rozpatrzenie wniosku. 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Odstępstwo od zagłębienia pomieszczeń
 • w których wykonywana jest działalność lecznicza
 • Odstępstwo od zagłębienia pomieszczeń, w których wykonywana jest działalność lecznicza

  Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku w pomieszczeniach podmiotów wykonujących działalność leczniczą.