Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Nadanie uprawnień zakładom w zakresie wytwarzania, montażu, napraw i modernizacji urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów

Usługa umożliwia złożenie wniosku do właściwej jednostki dozoru technicznego.

Uprawnienie zostaje wydane po stwierdzeniu, że przedsiębiorca spełnia wymagania w zakresie wytwarzania, montażu, naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych oraz wytwarzania materiałów i elementów w szczególności:
- wdrożył właściwą technologię wytwarzania, montażu, naprawy lub modernizacji,
- posiada urządzenia zapewniające wytwarzanie, naprawę lub modernizację zgodnie z technologią określona w ustawie,
- posiada zorganizowaną kontrolę jakości,
- ma możliwość przeprowadzania badań niszczących i nieniszczących wytwarzanych, naprawianych, montowanych lub modernizowanych urządzeń technicznych i/lub ich elementów lub materiałów,
- zatrudnia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach.
Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezes UDT

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorca (krajowy lub zagraniczny) wytwarzający, naprawiający lub modernizujący urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu oraz materiały i elementy stosowane do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o uprawnienie zakładu do wytwarzania urządzeń i/lub elementów/wytwarzania w zakresie montażu/modernizacji/naprawy urządzeń podlegających dozorowi technicznemu
 • Wnioskowany zakres uprawnienia – technologia
 • Wnioskowany zakres uprawnienia – zakres prac i przedmiot uprawnienia
 • Dokument o zarejestrowaniu działalności gospodarczej
 • Instrukcja technologiczna zakładu
 • Instrukcja dla kontroli jakości
 • Schemat organizacyjny zakładu
 • Wykaz urządzeń do wytwarzania/naprawy/modernizacji
 • Wykaz przyrządów do kontroli jakości
 • Wykaz osób odpowiedzialnych za wytwarzanie/naprawę/modernizację oraz za kontrolę jakości
 • Wykaz osób uprawnionych w zakresie technologii spajania
 • Wykaz osób wykonujących czynności obróbki cieplnej, przeróbki plastycznej
 • Wykaz instrukcji technologicznych
 • Wykaz kart operacyjnych
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Opłaty naliczane są zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego, z wyłączeniem czynności wykonywanych przez Wojskowy Dozór Techniczny

Tryb odwoławczy  

Od decyzji organu dozoru technicznego przysługuje stronie odwołanie do właściwego Ministra z pośrednictwem odpowiednio:
- Transportowego Dozoru technicznego,
- Urzędu Dozoru technicznego,
- Wojskowego Dozoru Technicznego
, który wydał przedmiotową decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • Nadanie uprawnień zakładom w zakresie wytwarzania
 • napraw i modernizacji urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów
 • montażu
 • Nadanie uprawnień zakładom w zakresie wytwarzania, montażu, napraw i modernizacji urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów

  Usługa umożliwia złożenie wniosku do właściwej jednostki dozoru technicznego.

  Uprawnienie zostaje wydane po stwierdzeniu, że przedsiębiorca spełnia wymagania w zakresie wytwarzania, montażu, naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych oraz wytwarzania materiałów i elementów w szczególności:
  - wdrożył właściwą technologię wytwarzania, montażu, naprawy lub modernizacji,
  - posiada urządzenia zapewniające wytwarzanie, naprawę lub modernizację zgodnie z technologią określona w ustawie,
  - posiada zorganizowaną kontrolę jakości,
  - ma możliwość przeprowadzania badań niszczących i nieniszczących wytwarzanych, naprawianych, montowanych lub modernizowanych urządzeń technicznych i/lub ich elementów lub materiałów,
  - zatrudnia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach.