Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Nadanie statusu centrum integracji społecznej

Usługa umożliwia złożenie wniosku o nadanie statusu centrum integracji społecznej składa instytucja tworząca do wojewody, właściwego ze względu ma miejsce siedzibę centrum.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Wojewoda ze względu na siedzibę Centrum

Kogo dotyczy  

Jednostka samorządowa, instytucja (organizacja pozarządowa)

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Dokumenty poświadczające wiarygodność instytucji tworzącej Centrum: - odpis statutu poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę do tego upoważnioną, - aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego wydany nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
  • Informacje o udziale w konkursach z okresu trzech ostatnich lat.
  • Zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami z właściwego Urzędu Skarbowego (z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku).
  • Zaświadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku).
  • Dokumenty określające sytuację finansową wnioskodawcy (z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku) - rachunek zysków i strat za ostatni rok (dla instytucji/organizacji pozarządowych, a w szczególności wykonujące działalność pożytku publicznego) - Rb-NDS (kwartalne sprawozdanie o nadwyżce i deficycie), Rb-27S (miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych) lub Rb-28S ((miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych) – dla organów samorządowych.
  • Wniosek instytucji tworzącej i projekt regulaminu centrum
  • Inne rekomendacje dla przedstawionego projektu działalności.
Czas realizacji  

Niezwłocznie od chwili złożenia kompletnego formularza.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Odwołanie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenie decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie decyzji w sprawie nadania statusu centrum integracji społecznej

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Nadanie statusu centrum integracji społecznej
Podobne usługi  

Nadanie statusu centrum integracji społecznej

Usługa umożliwia złożenie wniosku o nadanie statusu centrum integracji społecznej składa instytucja tworząca do wojewody, właściwego ze względu ma miejsce siedzibę centrum.