Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Lista osób, które ukończyły kurs ADR początkowy/doskonalący

umożliwienie podmiotowi prowadzącemu kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne złożenie listy osób, które ukończyły kurs ADR początkowy/doskonalący

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Informacja jest skierowana do przedsiębiorców wpisanych do rejestru podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2147)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 356)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2150 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
  Lista osób, które ukończyły kurs ADR początkowy/doskonalący zawierająca następujące dane: imię i nazwisko lub pełną nazwę podmiotu oraz jego siedzibę i adres; dane osób, które ukończyły kurs tj. imię i nazwisko, numer PESEL – o ile został nadany, lub rodzaj i numer innego dokumenty potwierdzającego tożsamość; zakres ukończonego kursu; datę ukończenia kursu. podpis składającego informację lub osoby upoważnionej do występowania w imieniu podmiotu, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Czas realizacji  

Zgodnie z treścią art. 53 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych podmiot prowadzący kursy jest obowiązany przesłać w terminie 7 dni od dnia ukończenia kursu, marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia kursu dane osoby, która ukończyła odpowiedni kurs.

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wypełnienie obowiązku przez podmiot prowadzący kurs ADR, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 4

Etapy realizacji usługi  

1. Przedłożenie listy uczestników kursu do urzędu 2. Przyjęcie listy

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • ADR
 • przewóz towarów niebezpiecznych
 • Lista osób, które ukończyły kurs ADR początkowy/doskonalący

  umożliwienie podmiotowi prowadzącemu kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne złożenie listy osób, które ukończyły kurs ADR początkowy/doskonalący