Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Konkurs "Zielone Światło” w ramach dz. 2.1.1 PO KL

Usługa umożliwia formalne złożenie wniosku o udzielenie wsparcia w ramach działania 2.1.1 PO KL w odpowiedzi na ogłoszenie na konkurs "Zielone Światło”. Wniosek może być podpisany zarówno bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem, jak i profilem zaufanym ePUAP.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezes PARP

Kogo dotyczy  

przedsiębiorcy oraz podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców niebędące przedsiębiorcami.

Podstawy prawne  
 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2015 r., poz. 981 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1786)
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2016 r., poz. 75)
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz. 846)
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r., poz. 462 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r., poz. 236 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 702 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Wymagane dokumenty  
  wypełniony formularz wniosku o udzielenie wsparcia wraz z wymaganymi załącznikami
Czas realizacji  

Nie więcej niż 106 dni roboczych od dnia zakończenia naboru.

Opłaty  

brak opłat

Tryb odwoławczy  

Zgodnie z procedurą odwoławczą określoną w „Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL”.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Konkurs "Zielone Światło” w ramach dz. 2.1.1 PO KL

Konkurs "Zielone Światło” w ramach dz. 2.1.1 PO KL

Usługa umożliwia formalne złożenie wniosku o udzielenie wsparcia w ramach działania 2.1.1 PO KL w odpowiedzi na ogłoszenie na konkurs "Zielone Światło”. Wniosek może być podpisany zarówno bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem, jak i profilem zaufanym ePUAP.