Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Informacja o gruntach

Umożliwia złożenie informacji o gruntach oraz dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym - w przypadku gdy grunt podlega ustawowemu zwolnieniu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ podatkowy np. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta.

Kogo dotyczy  

Osób fizycznych, będących podatnikami podatku rolnego, które są:
• właścicielami albo samoistnymi posiadaczami gruntów,
• użytkownikami wieczystymi gruntów,
• posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
- wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego albo
- jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych, w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • IR-1 - informacja o gruntach
 • IR-1/A - informacja o gruntach część uzupełniająca dane o nieruchomościach rolnych
 • IR-1/B - informacja o gruntach część uzupełniająca dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym - w przypadku gdy grunt podlega ustawowemu zwolnieniu
Czas realizacji  

Informację o gruntach IR-1 należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub zaistnienia zmian stanu faktycznego, sporządzone na formularzach wg ustalonego wzoru.

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie informacji o gruntach

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie informacji o gruntach. 2. Przyjęcie informacji o gruntach 3. Uzyskanie poświadczenia wydanego przez organ podatkowy dotyczącego złożenia informacji o gruntach.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Informacja o gruntach

  Informacja o gruntach

  Umożliwia złożenie informacji o gruntach oraz dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym - w przypadku gdy grunt podlega ustawowemu zwolnieniu.