Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego

Rozwijanie kompetencji i wiedzy uczniów oraz nauczycieli.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Kurator Oświaty

Kogo dotyczy  

Dyrektor szkoły lub placówki

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Opinia rady szkoły lub placówki
 • W przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego dodatkowe dokumenty
 • Wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu
 • Opinia rady rodziców
 • Opinia jednostki naukowej, dotycząca założeń eksperymentu wraz ze zgodą tej jednostki na sprawowanie opieki nad przebiegiem tego eksperymentu
 • Uchwała rady pedagogicznej w sprawie eksperymentu pedagogicznego
 • Pisemna zgoda organu prowadzącego szkołę na finansowanie planowanych działań
Czas realizacji  

Do dnia 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie tego eksperymentu

Opłaty  

brak opłat

Tryb odwoławczy  

brak

Rezultat realizacji usługi  

Wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu ze wskazaniem: celu, założeń, czasu trwania i sposobu realizacji eksperymentu pedagogicznego

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku, 2. Przekazanie wniosku wraz z opinią przez właściwego Kuratora Oświaty do Ministra Edukacji Narodowej 3. Wydanie decyzji przez Ministra Edukacji Narodowej na prowadzenie eksperymentu. 4. Złożenie sprawozdania z przeprowadzonego eksperymentu przez dyrektora szkoły/placówki.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • eksperyment pedagogiczny
 • nowatorskie rozwiązania programowe
 • Wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego

  Rozwijanie kompetencji i wiedzy uczniów oraz nauczycieli.