Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dotowanie szkół i placówek publicznych w ramach programu POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

Usługa umożliwia złożenie przez organy prowadzące szkoły do wojewody właściwego ze względu na siedzibę szkoły wniosku o wsparcie finansowe na realizację zadania obejmującego:
1) doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni),
2) doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione,
3) zorganizowanie nowych stołówek szkolnych,
4) adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Wsparcie finansowe jest udzielane wyłącznie na realizację jednego z wyżej wymienionych zadań.

Organ prowadzący występuje z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego do wojewody objętej tym wnioskiem:
w 2020 r. – w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.
w 2021 r. – w terminie do dnia 30 kwietnia 2021r.
w 2022 r. – w terminie do dnia 30 kwietnia 2022 r.
w 2023 r. – w terminie do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewoda właściwy ze względu na siedzibę szkoły

Kogo dotyczy  

Organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe oraz publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej takie jak: - jednostki samorządu terytorialnego, - osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, - osoby fizyczne,.

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. z 2019 r., poz. 267)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm., Art. 150,)
 • Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 pażdziernika 2018 r. w sprawie ustalenia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1007)
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o udzielenie dotacji publicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych
 • Dokumenty potwierdzające upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego, w przypadku organu prowadzącego, którym jest osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego i osoba fizyczna
 • Organ prowadzący szkołę może otrzymać wsparcie finansowe jeden raz w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, przy czym w przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną również jeden raz w odniesieniu do szkoły filialnej.
Czas realizacji  

Kwalifikacja szkół do objęcia wsparciem przez wojewodów do 30 maja danego roku. Przekazanie przez wojewodów środków organom prowadzącym szkoły do 30 czerwca danego roku.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie dotacji

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku pod względem formalnym i merytorycznym, 3. Przyznanie dotacji, 4. Przekazanie środków,

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Dotowanie szkół i placówek niepublicznych
 • dotacja
 • dofinansowanie
 • Podobne usługi  

  Dotowanie szkół i placówek publicznych w ramach programu POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

  Usługa umożliwia złożenie przez organy prowadzące szkoły do wojewody właściwego ze względu na siedzibę szkoły wniosku o wsparcie finansowe na realizację zadania obejmującego:
  1) doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni),
  2) doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione,
  3) zorganizowanie nowych stołówek szkolnych,
  4) adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

  Wsparcie finansowe jest udzielane wyłącznie na realizację jednego z wyżej wymienionych zadań.

  Organ prowadzący występuje z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego do wojewody objętej tym wnioskiem:
  w 2020 r. – w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.
  w 2021 r. – w terminie do dnia 30 kwietnia 2021r.
  w 2022 r. – w terminie do dnia 30 kwietnia 2022 r.
  w 2023 r. – w terminie do dnia 30 kwietnia 2023 r.