Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dotacje dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych

Usługa umożliwia złożenie wniosków związanych z dotacjami dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osób prowadzących szkoły/placówki, które posiadają aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2082 z późn. zm.)
 • Obowiązuje Miasto Oleśnica - Uchwała nr III/22/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz. U. z 2018 r., poz. 22)
 • Obowiązuje miasto Oleśnica - Uchwała nr XV/137/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/22/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania (Dz. U. z 2019 r., poz. 137)
Wymagane dokumenty  
  Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka (wymagane w przypadku pojawienia się dziecka pierwszy raz na wykazie)
Czas realizacji  

Wniosek o przyznanie dotacji należy składać w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Informację miesięczną należy składać do 10 dnia każdego miesiąca, z tym że za miesiąc grudzień w terminie do 3 dnia grudnia, według stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku, na który została udzielona. W przypadku zakończenia działalności dotowanej jednostki osoba prowadząca przedstawia sprawozdanie z wykorzystania dotacji w ciągu 30 dni od daty otrzymania ostatniej części dotacji.

Opłaty  

Nie pobiera się

Tryb odwoławczy  

Nie przysługuje

Rezultat realizacji usługi  

Otrzymanie dotacji lub rozliczenie dotacji

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. weryfikacja wniosku, 3. wypłata dotacji/rozliczenie wypłaconych dotacji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Dotacje dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych

  Dotacje dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych

  Usługa umożliwia złożenie wniosków związanych z dotacjami dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych