Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dotacja likwidacji źródeł niskiej emisji

Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu wniosku o dofinansowanie kosztów związanych z planowaną likwidacją ogrzewania węglowego i zastosowaniem ogrzewania niskoemisyjnego bądź bezemisyjnego.

Zasady udzielania dotacji celowej obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały.

Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę lub powiat z podmiotami określonymi w ust. 4. W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osoby fizyczne,
b) wspólnoty mieszkaniowe,
c) osoby prawne,
d) przedsiębiorcy,
2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Warunki przyłączenia do sieci energetycznej z Zakładu Energetycznego (w przypadku ogrzewania elektrycznego).
  • Warunki przyłączenia urządzeń i instalacji gazowych z Zakładu Gazowniczego (w przypadku ogrzewania gazowego).
  • Warunki dostarczania ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej (w przypadku ogrzewania z m.s.c.).
  • Zgoda właściciela lokalu na zmianę ogrzewania, w tym na trwałą likwidację ogrzewania węglowego (w przypadku gdy wnioskodawcą jest najemca lokalu).
  • Po zakończeniu inwestycji należy przedłożyć:
    1) Oryginały faktur dokumentujące poniesione koszty,
    2) Umowę z dostawcą medium grzewczego ( o ile przepisy tego wymagają ).
Czas realizacji  

60 dni

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie przysługuje

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Dotacja likwidacji źródeł niskiej emisji

Dotacja likwidacji źródeł niskiej emisji

Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu wniosku o dofinansowanie kosztów związanych z planowaną likwidacją ogrzewania węglowego i zastosowaniem ogrzewania niskoemisyjnego bądź bezemisyjnego.

Zasady udzielania dotacji celowej obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały.

Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę lub powiat z podmiotami określonymi w ust. 4. W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.