Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dofinansowanie w ramach Działania II.1 PO RPW

Usługa umożliwia formalne złożenie formularza wniosku o dofinansowanie w ramach działania II.1 PO RPW w odpowiedzi na ogłoszenie na konkurs.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezes PARP

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorców z terenu Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrowanych w Rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, którzy złożyli Wniosek o dofinansowanie poprzez zarejestrowanie go za pośrednictwem Generatora Wniosków. Użytkownik portalu ePUAP reprezentujący Wnioskodawcę musi dysponować bezpiecznym podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.

Podstawy prawne  
  • Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 733)
  • Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r., poz. 462 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i umożliwienie dostępu do sieci szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 (Dz. U. z 2013 r., poz. 423)
  • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Wymagane dokumenty  
    Formularz służący do formalnego potwierdzenia złożenia wniosku o dofinansowanie i załączników w ramach Działania II.1 PO RPW.
Czas realizacji  

Zgodnie z §5 Regulaminu Przeprowadzania Konkursu.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Zgodnie z §16 Regulaminu Przeprowadzania Konkursu

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Dofinansowanie w ramach Działania II.1 PO RPW

Dofinansowanie w ramach Działania II.1 PO RPW

Usługa umożliwia formalne złożenie formularza wniosku o dofinansowanie w ramach działania II.1 PO RPW w odpowiedzi na ogłoszenie na konkurs.