Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dofinansowanie projektu informatycznego lub innego przedsięwzięcia wspierającego rozwój społeczeństwa informacyjnego

Zgodnie z przepisami prawa minister właściwy do spraw informatyzacji może dofinansowywać przygotowanie lub realizację przez podmiot publiczny projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu, niebędących ponadsektorowymi albo sektorowymi projektami informatycznymi oraz przedsięwzięć wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego.
Dofinansowanie może być udzielone, jeżeli przedsięwzięcia, o których mowa wyżej:
- służą realizacji celów określonych w Planie Informatyzacji Państwa
- są projektowane oraz realizowane z uwzględnieniem minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych lub minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej
- nie są finansowane ze środków budżetu państwa innych niż te, których dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji.
Decyzję o dofinansowaniu wydawana jest na wniosek podmiotu, który można złożyć dzięki niniejszej usłudze. Środki finansowe na dofinansowanie przedsięwzięć są przekazywane w formie dotacji celowej, na podstawie umowy zawartej pomiędzy ministrem właściwym do spraw informatyzacji a podmiotem, który złożył wniosek o dofinansowanie przedsięwzięć.
Podmiot, który uzyska dofinansowanie, będzie musiał składać raporty z przebiegu realizacji przedsięwzięć i rozliczenia przyznanych środków finansowych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Podmioty publiczne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o dofinansowanie projektu informatycznego lub innego przedsięwzięcia wspierającego rozwój społeczeństwa informacyjnego
 • Wykaz osób reprezentujących podmiot ubiegających się o dofinansowanie
 • Kalkulacja kosztów
 • Oświadczenie, że przygotowanie lub realizacja przedsięwzięcia informatyzacyjnego nie jest finansowane ze środków budżetu państwa innych niż te, których dysponentem jest minister właściwy ds. informatyzacji
 • Dokumenty potwierdzające, że podmioty publiczne ubiegające się o dofinansowanie nie zalegają z wpłatami z tytułu należności budżetowych
 • Kopia umowy/porozumienia o utworzeniu konsorcjum podmiotów publicznych
 • Zgoda na powszechne udostępnienie i rozpowszechnienie osiągniętych wyników
 • Dokumenty potwierdzające informacje, o których mowa powyżej
 • Dokumenty potwierdzające informacje, o których mowa powyżej
 • Założenia funkcjonalne
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Dofinansowanie projektu informatycznego lub innego przedsięwzięcia wspierającego rozwój społeczeństwa informacyjnego

Dofinansowanie projektu informatycznego lub innego przedsięwzięcia wspierającego rozwój społeczeństwa informacyjnego

Zgodnie z przepisami prawa minister właściwy do spraw informatyzacji może dofinansowywać przygotowanie lub realizację przez podmiot publiczny projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu, niebędących ponadsektorowymi albo sektorowymi projektami informatycznymi oraz przedsięwzięć wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego.
Dofinansowanie może być udzielone, jeżeli przedsięwzięcia, o których mowa wyżej:
- służą realizacji celów określonych w Planie Informatyzacji Państwa
- są projektowane oraz realizowane z uwzględnieniem minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych lub minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej
- nie są finansowane ze środków budżetu państwa innych niż te, których dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji.
Decyzję o dofinansowaniu wydawana jest na wniosek podmiotu, który można złożyć dzięki niniejszej usłudze. Środki finansowe na dofinansowanie przedsięwzięć są przekazywane w formie dotacji celowej, na podstawie umowy zawartej pomiędzy ministrem właściwym do spraw informatyzacji a podmiotem, który złożył wniosek o dofinansowanie przedsięwzięć.
Podmiot, który uzyska dofinansowanie, będzie musiał składać raporty z przebiegu realizacji przedsięwzięć i rozliczenia przyznanych środków finansowych.