Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Aplikowanie do konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat

Umożliwienie kandydatom aplikowania do konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Wniosek może złożyć osoba fizyczna

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r., poz. 984 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r., poz. 737 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1428)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r., poz. 1449)
Wymagane dokumenty  
  Oferta osoby przystępującej do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły i placówki oświatowej prowadzonej przez powiat wraz z załączonymi wszystkimi wymaganymi formalnie załącznikami
Czas realizacji  

W zależności od ustaleń zawartych w regulaminie konkursu u danego starosty

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przyznanie stanowiska lub odmowa przyznania stanowiska

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku oferty. 2. Weryfikacja i ocena wniosku przez Komisję Konkursową. 3. Przekazanie informacji o wyborze lub nie na stanowisko dyrektora.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • nabór
 • konkurs
 • Aplikowanie do konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat

  Umożliwienie kandydatom aplikowania do konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat