Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dla osób głosujących w Polsce

Usługa umożliwia zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dla osób głosujących w Polsce.

Urząd NIE rozpatrzy twojego zgłoszenia, jeśli:
• nie uzupełnisz lub nie poprawisz go w ciągu 1 dnia od otrzymania wezwania z urzędu,
• masz ustanowionego pełnomocnika do głosowania,
• wydano ci już zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu, w którym będziesz w dniu wyborów.

Organ właściwy do realizacji usługi  

komisarz wyborczy, który otrzymuje zgłoszenie za pośrednictwem urzędu gminy, w której jest wpisany do spisu wyborców

Kogo dotyczy  

Wyborcy, który: 1. ma polskie obywatelstwo 2. zgłosił chęć głosowania korespondencyjnego w kraju, 3. ma co najmniej 18 lat, 4. ma prawa wyborcze

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - dotyczy osób z niepełnosprawnością.
Czas realizacji  

1. Wyborca zamiar głosowania korespondencyjnego musi zgłosić najpóźniej: - 12 dni przed wyborami, - do 5. dnia przed wyborami – jeśli w dniu wyborów będzie obowiązywać cię kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych, - do 2. dnia przed wyborami – jeśli twoja obowiązkowa kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych zaczęła się później niż 5 dni przed wyborami.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Umożliwienie wyborcy oddania głosu korespondencyjnie.

Etapy realizacji usługi  

1. Zgłoszenie komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy zamiaru głosowania korespondencyjnego. 2. Weryfikacja zgłoszenia pod względem formalnym. 3. W razie braków, wezwanie do ich uzupełnienia w terminie 1 dnia od dnia wezwania. 4. W razie zaistnienia przesłanek z art. 53c Kodeksu wyborczego, pozostawienie zgłoszenia bez rozpoznania. 5. W przypadku istnienia podstaw do uwzględnienia zgłoszenia, przesłanie wyborcy pakietu wyborczego (lub odbiór pakietu przez wyborcę osobiście).

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wybory na Prezydenta RP

  Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dla osób głosujących w Polsce

  Usługa umożliwia zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dla osób głosujących w Polsce.

  Urząd NIE rozpatrzy twojego zgłoszenia, jeśli:
  • nie uzupełnisz lub nie poprawisz go w ciągu 1 dnia od otrzymania wezwania z urzędu,
  • masz ustanowionego pełnomocnika do głosowania,
  • wydano ci już zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu, w którym będziesz w dniu wyborów.